Innowacja w Public Relations

Dotrzyj z Informacją do Mediów

Oferujemy Ci narzędzie służące do szybkiej komunikacji z dziennikarzami. Projekt ma na celu zwiększenie Twojej widoczności w mediach:

public relations, wyslij notatke prasowaWyślij Notkę Wyślij Informację Prasową Dziennikarzom


§1 Postanowienia Ogólne


  1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu „notkaprasowa.pl” dostępnego pod adresem http://notkaprasowa.pl/

  2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

        1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu notkaprasowa.pl

        2. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem http://notkaprasowa.pl/, którego właścicielem Marcin Janicki Internet Marketing Freelance.

        3. Usługodawcą jest - Marcin Janicki Internet Marketing Freelance z siedzibą w High Wycombe. 19 Juniper Drive HP12 3LT UK

        4. Administrator – Marcin Janicki Internet Marketing Freelance z siedzibą w High Wycombe. 19 Juniper Drive HP12 3LT UK

        5. Dziennikarz – użytkownik, mający uprawnienia do otrzymywania informacji prasowych z wskazanej przez siebie dziedziny.

        6. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w Serwisie.

        7. Konto – osobisty profil użytkownika w serwisie, uprawniający do określonej w regulaminie Serwisu aktywności

        8. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, zlecająca przekazanie informacji dziennikarzom

        9. Informacja prasowa – informacja przekazywana przez zleceniodawcę za pośrednictwem serwisu.

        10. Publikacja – przekazanie informacji prasowej dziennikarzom zarejestrowanym w serwisie w formie przez nich wybranej.

  3. Serwis umożliwia przekazywanie dziennikarzom informacji prasowych.

  4. W celu korzystania z usług świadczonych przez serwis należy posiadać komputer podłączony do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą Java Script.


§2 Rejestracja w Serwisie


  1. Dziennikarz rejestruje się w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

  2. Formularz rejestracyjny zawiera następujące dane:

        1. Imię i Nazwisko

        2. Nazwę medium

        3. Stanowisko

        4. Adres e-mail

        5. Numer telefonu

        6. Tematyka oraz zasięg działania (lokalizacja)

  3. Rejestracja wymaga potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie na link wygenerowany przez Serwis, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

  4. Podczas rejestracji użytkownik wskazuje sposób otrzymywania informacji prasowych: na adres e-mail lub jako wiadomość SMS.

  5. W czasie rejestracji użytkownik wskazuje dziedziny, z których informacje prasowe będą przekazywane.

  6. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

  7. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.

  8. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail i numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym.


§ 3. Przekazywanie informacji prasowych


  1. Zleceniodawca przekazuje informację prasową za pomocą formularza dostępnego w serwisie, oznaczając kategorie tematyczne, których informacja prasowa dotyczy.

  2. Informacja prasowa może zawierać lead - maksymalnie do 300 znaków oraz właściwy materiał prasowy w formie spakowanego pliku, który może zawierać pełen artykuł oraz grafiki, zdjęcia

  3. Informacja prasowa może zawierać odnośniki kierujące do materiałów zleceniodawcy zamieszczonych w Internecie oraz dane kontaktowe zleceniodawcy.

  4. Administrator może odmówić publikacji informacji prasowej zawierającej treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, godzące w dobre obyczaje lub naruszające bezpośrednio dobre imię administratora.

  5. Administrator może odmówić publikacji informacji prasowej informującej o działalności konkurencyjnej wobec prowadzonej przez administratora.

  6. Dodanie informacji prasowej jest odpłatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie.

  7. Płatność za dodanie informacji prasowej może być uiszczona za pośrednictwem serwisu PayPal, przelewem na rachunek bankowy nr xxxxxx, albo poprzez Płatności.pl

  8. Informacja prasowa publikowana jest bezzwłocznie po otrzymaniu płatności przez administratora, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub SMS dziennikarzom subskrybującym daną kategorię tematyczną. Administrator nie przekazuje zleceniodawcy żadnych danych dziennikarzy, którym informacja prasowa została przekazana.

  9. Dziennikarz otrzymujący informację prasową nie ponosi żadnych opłat, bez względu na sposób przesłania informacji prasowej.

  10. W przypadku opisanym w § 3. ust. 4 i 5 administrator zwraca opłatę za dodanie informacji prasowej.


§4 Ochrona danych osobowych


  1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

  2. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez administratora.

  3. Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  4. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy serwisu. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie.


§5 Postanowienia końcowe


  1. Administrator nie odpowiada za treść publikowanych informacji prasowych. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi zleceniodawca.

  2. Serwis wyłącznie przekazuje informację. Administrator nie gwarantuje niczego więcej, poza przekazaniem informacji. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania ze strony mediów informacją prasową.

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być przesyłane pisemnie na adres: Notkaprasowa ul. Karpińskiej 16 60-462 Poznań. lub na adres email: [email protected] Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 21 od jej otrzymania.

  3. Zamknięcie konta w serwisie jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail odpowiedniej treści, z adresu wykorzystanego przez użytkownika do rejestracji na adres: [email protected]

  4. Z ważnych przyczyn, związanych zwłaszcza z udostępnieniem nowych funkcji w serwisie regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie użytkownicy i zleceniodawcy informowani są komunikatem zamieszczonym w serwisie. Skorzystanie z usług serwisu po dokonaniu zmiany w regulaminie oznacza jego akceptację.

  5. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.